Algemene voorwaarden abonnementen WTT Toolbox

 

Woningborg-leden en WKI gebruikers

Iedereen, met een Woningborg-lidmaatschap of als gebruiker van het borgingsinstrument (WKI) van Woningborg Toetsing en Toezicht, ontvangt een korting van €50,00 op het gekozen abonnement voor de WTT Toolbox. Om van deze korting gebruik te maken geeft u op het aanmeldformulier aan welke situatie van u van toepassing is. De korting wordt automatisch verrekend.

Niet Woningborg-lid en geen WKI gebruiker

Voor niet Woningborg-leden geldt het volle tarief bij het afsluiten van een abonnement voor de WTT Toolbox.

Duur van het abonnement

3 maanden - Met het afsluiten van een 3 maanden abonnement op de WTT Toolbox gaat u, voor de duur van deze periode, een overeenkomst aan. De betaling vindt plaats aan het einde van elke maand per factuur, uiterlijk 30 dagen na het ingaan van het abonnement. Gedurende de looptijd van het abonnement is tussentijdse beëindiging niet mogelijk.

6 maanden - Met het afsluiten van een 6 maanden abonnement op de WTT Toolbox gaat u, voor de duur van deze periode, een overeenkomst aan. De betaling vindt plaats aan het einde van elke maand per factuur, uiterlijk 30 dagen na het ingaan van het abonnement. Gedurende de looptijd van het abonnement is tussentijdse beëindiging niet mogelijk.

12 maanden - Met het afsluiten van een 12 maanden abonnement op de WTT Toolbox gaat u, voor de duur van deze periode, een overeenkomst aan. De betaling vindt plaats aan het einde van elke maand per factuur, uiterlijk 30 dagen na het ingaan van het abonnement. Gedurende de looptijd van het abonnement is tussentijdse beëindiging niet mogelijk.

Verlenging en opzegging

3 maanden abonnement - Na de eerste abonnementsperiode van 3 maanden wordt het abonnement automatisch doorlopend verlengd met 1 kalendermaand en kan het abonnement maandelijks worden opgezegd. Het abonnement stopt 1 kalendermaand nadat wij uw opzegging hebben ontvangen.

In geval u het abonnement na de abonnementsperiode van 3 maanden wenst te beëindigen, dient u dit 1 kalendermaand voor de einddatum door te geven.

6 maanden abonnement - Na de eerste abonnementsperiode van 6 maanden wordt het abonnement automatisch doorlopend verlengd met 1 kalendermaand en kan het abonnement maandelijks worden opgezegd. Het abonnement stopt 1 kalendermaand nadat wij uw opzegging hebben ontvangen.

In geval u het abonnement na de abonnementsperiode van 6 maanden wenst te beëindigen, dient u dit 1 kalendermaand voor de einddatum door te geven.

12 maanden abonnement - Na de eerste abonnementsperiode van 12 maanden wordt het abonnement automatisch doorlopend verlengd met 1 kalendermaand en kan het abonnement maandelijks worden opgezegd. Het abonnement stopt 1 kalendermaand nadat wij uw opzegging hebben ontvangen.

In geval u het abonnement na de abonnementsperiode van 12 maanden wenst te beëindigen, dient u dit 1 kalendermaand voor de einddatum door te geven.

Opzeggen kan per e-mail. Na de opzegging ontvangt u binnen 2 weken een bevestiging via de e-mail van ons. Heeft u geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op.

Heeft u betaald voor een periode na het ingaan van de opzegging, dan storten wij naar rato het bedrag over deze periode binnen 30 dagen, nadat wij uw opzegging hebben ontvangen, terug.

Gebruikersaccount

Elke abonnee voor de WTT Toolbox ontvangt een abonneenummer. Dit abonneenummer is uniek en gekoppeld aan een organisatie en daarmee verbonden contactpersoon. Voor het aanmaken van een ticket voor de WTT Toolbox is het de contactpersoon toegestaan het abonneenummer te delen met andere personen binnen de organisatie.

 

Spelregels WTT Toolbox

Inhoudelijke vragen per e-mail - U stuurt uw vragen schriftelijk in via de WTT Toolbox met een ticket. Door middel van het abonneenummer wordt uw abonnement geverifieerd. De ingestuurde vragen worden uiterlijk op vrijdag, schriftelijk (per e-mail) beantwoord. Alleen in uitzonderlijke gevallen, waar beantwoording via e-mail niet mogelijk is, zal de adviseur telefonisch contact opnemen met de aanvrager.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn:

 • Stel uw vragen zo concreet mogelijk.
 • Benoem kort de stappen die u al heeft doorlopen.
 • Deel relevante informatie die wij nodig hebben om uw vragen te beantwoorden.
 • Uw vragen kunnen tot uiterlijk donderdagochtend 11.00u worden ingediend.

Digitaal spreekhalfuur – Het digitale spreekhalfuur wordt 2-wekelijks op vrijdagochtend georganiseerd. Het digitale spreekhalfuur vindt plaats via Teams. U maakt een afspraak voor het digitale spreekhalfuur door een tijdslot te reserveren. Er zijn elke vrijdagochtend  6 tijdslots beschikbaar. Elke tijdslot duurt 30 minuten.

 • Aanmelden voor het digitale spreekhalfuur kan per e-mail of telefonisch.
 • Aanmelden kan tot 1 week voor aanvang, uiterlijk donderdagochtend 11.00u. Wordt uw aanmelding na dit tijdstip ontvangen, wordt uw aanmelding verplaatst naar het daaropvolgende digitale spreekhalfuur.
 • Het maximaal aantal deelnemers, vanuit één organisatie, is 2 personen per spreekhalfuur.
 • Er kunnen maximaal 2 tijdslots worden gereserveerd door één organisatie (indien beschikbaar).
 • U kunt het digitale spreekhalfuur tot 1 week voor aanvang, uiterlijk donderdagochtend 11.00u kosteloos annuleren. Wordt uw annulering na dit tijdstip ontvangen, worden er €25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Thema sessie -  Tijdens elke thema sessie zal een ander thema centraal staan. Hierbij delen we onze meest recente en relevante kennis over de Omgevingswet en de Wkb. Daarnaast is het mogelijk om met andere deelnemers ervaringen te delen en te sparren. Deze thema sessies worden georganiseerd door de Woningborg Academy en zijn fysiek en/ of via Teams te volgen. Data van de themasessies zijn beschikbaar op de webpagina’s  van de Woningborg Academy en Woningborg Toetsing en Toezicht. 

 • Met een abonnement voor de WTT Toolbox is deelname aan een thema sessie gratis.
 • U kunt zich voor elke thema sessie aanmelden met het daarvoor bestemde inschrijfformulier op de webpagina van de Woningborg Academy.
 • Digitale thema sessies duren 2 uur.
 • Fysieke thema sessies duren 4 uur.
 • Het is mogelijk om vooraf een thema sessie specifieke vragen in te sturen die relevant zijn voor het thema.
 • Aanmelden voor een thema sessie kan tot 1 dag voor aanvang.
 • Annuleren van uw deelname aan de thema sessie, kan tot 1 week voor aanvang. Wordt uw annulering na dit tijdstip ontvangen, worden er €25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Disclaimer

Woningborg Toetsing en Toezicht, Woningborg Advies B.V. en degenen die aan deze dienstverlening hebben meegewerkt, hebben met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht deze dienstverlening vorm te geven. Toch kan niet worden uitgesloten dat de inhoud fouten en/of onjuistheden bevat. De gebruiker van dit product aanvaardt daarvoor het risico. Woningborg Toetsing en Toezicht en Woningborg Advies B.V. sluiten,

mede ten behoeve van de consultancy en auteurs, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze dienstverlening. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de Woningborg groep ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen, alsmede wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en / of grove schuld.

© Woningborg Advies B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze dienstverlening mag verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, getransformeerd tot software of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door

fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Woningborg Advies B.V., voor zover het maken van kopieën vanuit deze dienstverlening is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 in verbinding met het Besluit van 23 augustus 1985b, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient u zich te richten tot Woningborg advies B.V., Postbus 805, 2800 AV Gouda of [email protected].

No part of this website may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm, stored in a database or retrieval system, or any other means without written permission from Woningborg Advies B.V.